Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Cục ATBXHN năm 2023
16:04 21/12/2023: Sáng ngày 21/12/2023, Cục ATBXHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2023.
Tham dự Hội nghị có ông Hà Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) của Cục ATBXHN.
Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải và Chủ tịch Công đoàn Lâm Thị Hà Mi.
Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm vừa qua, Cục ATBXHN đã nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ công tác QLNN về ATBXHN, cụ thể kể đến các nhiệm vụ trọng tâm như:
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật NLNT, Cục ATBXHN đã gửi công văn đến các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 55 cơ sở tiến hành công việc bức xạ điển hình đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Luật NLNT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tổng hợp ý kiến; Tổ chức các đoàn khảo sát thực tế; Tổ chức Hội thảo khoa học; Họp Tổ công tác, họp chuyên gia để thảo luận về việc tổng kết thi hành Luật, những bất cập, hạn chế, vướng mắc và định hướng sửa đổi Luật NLNT. Trong năm 2023, Cục ATBXHN đã chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành: Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (QCVN 23:2023/BKHCN, ban hành kèm theo Thông tư số  08/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KHCN); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế (QCVN 23:2023/BKHCN, ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KHCN).
- Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành 06 Giấy phép; thẩm định và cấp 1314 giấy phép, 849 chứng chỉ nhân viên bức xạ, 69 chứng chỉ hành nghề, 49 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và phê duyệt 08 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở. Đặc biệt, thẩm định, trình Bộ KHCN gia hạn giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Tiếp tục vận hành, nâng cấp hệ thống cấp phép xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ qua hệ thống một cửa hải quan điện tử (ASEAN một cửa) và hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục ATBXHN.
- Trong năm 2023, Cục ATBXHN đã triển khai 42 Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với 42 cơ sở tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 39 cơ sở (đạt 100% Kế hoạch năm sau khi điều chỉnh đã được Bộ trưởng phê duyệt), thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 03 cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Cục đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương như thực hiện thành công đoàn Đánh giá An ninh hạt nhân quốc tế (INSServ), tổ chức Cuộc họp rà soát Kế hoạch an ninh hạt nhân bền vững tích hợp (INSSP) với đoàn chuyên gia IAEA, tham dự Hội nghị rà soát Công ước ATHN lần thứ 8 và thứ 9, Tham dự Cuộc họp đầu mối các quốc gia thành viên Công ước CPPNM và Phần sửa đổi,...
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục đã làm tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thẩm định cấp phép, thanh tra, đảm bảo an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố của Cục cũng như công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền.
Chủ tịch Công đoàn Lâm Thị Hà Mi báo cáo tổng kết công tác công đoàn 
Tiếp đó, Chủ tịch Công đoàn Lâm Thị Hà Mi đã báo cáo tổng kết công đoàn năm 2023. Tổng số công đoàn viên của Cục là 66, 100% CĐV được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, được khám sức khỏe định kỳ. Cục đã thực hiện tốt chủ trương, định hướng chỉ đạo của Công đoàn Bộ và cấp ủy Đảng, gắn kết hoạt động Công đoàn với các nhiệm vụ chuyên môn của Cục ATBXHN và Chi bộ Cục. Công đoàn Cục đã cố gắng thực hiện tốt các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CĐV như thăm hỏi động viên CĐV và gia đình đau ốm, phối hợp với chính quyền tổ chức nghỉ mát cho CĐV, tổ chức  khám sức khỏe định kỳ cho CĐV,….  Công đoàn Cục cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Bộ và Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hoạt động nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Cục và chính quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động học tập và thi đua; đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp và giúp đỡ giữa các CĐV.
Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai công tác cán bộ, báo cáo công khai tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
Chủ tịch Công đoàn Bộ KHCN Hà Quốc Trung phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao các kết quả mà Cục đạt được trong năm vừa qua, kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCCVC và người lao động Cục ATBXHN. Đồng chí cũng ghi nhận một số hoạt động nổi bật của Công đoàn Cục như tổ chức thành công Đại hội mẫu Đại hội Công đoàn cơ sở, tổ chức thành công Ngày hội thể thao văn hóa Khối thi đua Tổng cục – Cục – Ban – Quỹ với vai trò Khối trưởng, thúc đẩy nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa,… Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Cục ATBXHN khắc phục các khó khăn, tiếp tục phát huy năng lực và sự đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trao tặng Bằng khen Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở
Hội nghị đã biểu dương các cán bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và các công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc và Giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2023.
Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của CBCCVC, bàn các giải pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong đơn vị.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết Hội nghị.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 6
Số lượt truy cập: 10299039
Lên đầu trang
SSL