Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện. 05/12/2017 15/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
2 Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 16/06/2017 884/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 25/05/2017 05/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
4 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 25/01/2017 36-KH/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
5 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. 25/01/2017 06-NQ/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
6 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về việc đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 25/01/2017 05-NQ/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
7 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 15/11/2016 287/2016/TT-BTC Bộ Tài chính
8 Dự thảo Tờ trình về việc sửa Thông tư 13/2015/TT-BKHCN và 23/2010/TT-BKHCN. Thông tư Ngưng hiệu lực một phần đối với Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 20/10/2016 13/2015/TT-BKHCN và 23/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Dự thảo Thông tư Ngưng hiệu lực một phần đối với Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 20/10/2016 13/2015/TT-BKHCN và 23/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
10 Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân 13/06/2016 10/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
11 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ 04/11/2014 4050/CT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 10/07/2015 17/CT-TTg Chính phủ
13 Thông tư quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 22/04/2016 06/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế 25/03/2016 02/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
15 Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 04/04/2016 04/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
16 Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Phí và lệ phí 25/11/2015 97/2015/QH13 Quốc hội
17 Luật số 90/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015 90/2015/QH13 Quốc hội
18 Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán 20/11/2015 88/2015/QH13 Quốc hội
19 Luật số 89/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thống kê 23/11/2015 89/2015/QH13 Quốc hội
20 Luật số 86/2015/QH13 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015 86/2015/QH13 Quốc hội
   1   2   3   4   5   button   button