Cục ATBXHN tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023
17:05 22/12/2022: Ngày 21/12/2022, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lê Xuân Định đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ KHCN: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ thi đua khen thưởng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Cục Năng lượng nguyên tử, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Công nghệ xạ hiếm cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động (CBCCVC) của Cục ATBXHN.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã đọc báo cáo tổng kết những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2022. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả từ các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng với nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCCVC, Cục ATBXHN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật của Cục trong năm qua:

- Cục ATBXHN đã phối hợp với Vụ Pháp chế trình Lãnh đạo Bộ KH&CN ký ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
- Cục ATBXHN phối hợp với Vụ Pháp chế và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TĐC) hoàn thiện và trình ban hành các văn bản được giao theo đúng kế hoạch, bao gồm: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên (NORM); (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương; (3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Tính đến ngày 30/11/2022, Cục ATBXHN đã tiếp nhận, xử lý 2362 hồ sơ, văn bản đến, trong đó có 1504 hồ sơ đề nghị cấp phép các loại (tăng 20% so với năm 2021); Tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi: 1155 Giấy phép các loại (bao gồm 08 giấy phép trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ cấp); 695 chứng chỉ nhân viên bức xạ (CCNVBX) theo phân cấp của Bộ KH&CN; 60 Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) và 72 chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT (tăng 10% so với năm 2021).
 
- Cục ATBXHN đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân mà Việt Nam là thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao năng lực cán bộ và góp phần củng cố công tác đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Triển khai Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Việt Nam - IAEA - Campuchia thông qua việc Tổ chức 03 Hội thảo đào tạo/đào tạo thực hành cho cán bộ Lào/Campuchia về các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, cấp phép, hỗ trợ kỹ thuật.

Về phương hướng hoạt động năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Cục sẽ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng văn bản trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được phê duyệt năm 2023; tăng cường và bảo đảm chất lượng hoạt động thẩm định cấp phép, duy trì hoạt động thẩm định cấp phép đặc biệt đối với các thiết bị bức xạ đã ban hành các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật; triển khai công tác thanh tra ATBXHN theo đúng kế hoạch.

Hội nghị cũng được nghe tham luận của các đơn vị trong Cục về công tác cấp phép, công tác thanh tra, công tác hợp tác quốc tế, an ninh, thanh sát hạt nhân và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ, tự chủ.

Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu của đại diện các đơn vị trong và ngoài Bộ và cán bộ Cục về các hoạt động của Cục trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và các nhân có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Cục đã quyết định khen thưởng 09 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 06 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 18 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.