HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
08:08 30/06/2017:
1. Hoạt động cấp phép trong 6 tháng đầu năm 2017
a) Công tác cấp giấy phép: Thực hiện các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) và Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KHCN về việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ, tính đến 31/5/2017 Cục ATBXHN đã giải quyết, xử lý đúng thời hạn quy định 972 công văn đến, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ nhân viên bức xạ các loại, công văn liên quan đến cấp phép và công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ. Đã hoàn thiện và trình Bộ KHCN và Cục cấp giấy phép các loại, cụ thể:
TT Nội dung Số lượng
1 Số lượng giấy phép do Cục ATBXHN cấp 342
  Số lượng giấy phép do Cục ATBXHN xử lý và trình Bộ KHCN cấp 9
2 Số lượng chứng chỉ đã cấp (chứng chỉ NVBX, chứng chỉ hành nghề các loại) 260
3 Số lượng Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT đã cấp 15
 
b) Công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố các cấp
Thực hiện theo quy định của Luật NLNT và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ KHCN quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, Cục ATBXHN tiếp nhận, xử lý kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức họp hội đồng thẩm định và trình Bộ trưởng phê duyệt, tiếp nhận, xử lý, tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã tiếp nhận 150 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt ứng phố sự cố bức xạ hạt nhân các cấp (trong đó có 6 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh), tổ chức thẩm định hoặc họp hội đồng thẩm định và trình Bộ KHCN ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố đối với 04 bộ hồ sơ ứng phó sự cố cấp tỉnh, qua đó tổng số hồ sơ được phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, cụ thể như sau:
STT Nội dung Số lượng
1 Cục phê duyệt Kế hoạch UPSC cấp cơ sở: (tính đến 31/5/2017) 510
  Trong đó: 6 tháng đầu năm 2017 phê duyệt: 105
2 Bộ KHCN phê duyệt Kế hoạch UPSC cấp tỉnh: (tính đến 31/5/2017) 33
  Trong đó: 6 tháng đầu năm 2017 phê duyệt: 4
Cục ATBXHN ổn định gửi Công văn đến các cơ sở bức xạ chưa được Cục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố, nhắc nhở việc hoàn thiện lập hồ sơ đề nghị phê duyệt. Gắn yêu cầu này là một trong những điều kiện để được xem xét khi thẩm định cấp phép. Nhắc nhở các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để phê duyệt theo yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
c) Cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT và chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT.
Triển khai thực hiện Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN quy định về cấp giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề đối với một số loại hình dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục ATBXHN đã thực hiện thẩm định và cấp:
- 16 giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cho các loại hình dịch vụ kiểm xạ (10 cơ sở), kiểm định thiết bị X quang y tế (10 cơ sở), đo liều chiếu xạ cá nhân (1 cơ sở) và đào tạo an toàn bức xạ (1 cơ sở).
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cho 342 cá nhân (trong đó chứng chỉ đào tạo cho 36 cá nhân).
2. Hoạt động hướng dẫn cấp phép và thẩm định an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trước khi cấp phép
a) Tăng cường hướng dẫn cấp phép: Dựa trên yêu cầu về hồ sơ khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN và các thông tư liên quan, Cục ATBXHN đã xây dựng thư mục Hướng dẫn cấp phép trên trang Web của Cục (địa chỉ: http://varans.vn), góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của hoạt động cấp phép. Cụ thể trong thư mục này hướng dẫn:
- Đầu mục và mẫu hồ sơ khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố;
- Hướng dẫn kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong vận chuyển.
- Mẫu kết quả kiểm xạ, trong đó kiểm xạ  trong y tế được xây dựng 03 mẫu riêng biệt: mẫu kiểm xạ cho cơ sở X quang y tế; mẫu kiểm xạ cho cơ sở y học hạt nhân và mẫu kiểm xạ cho cơ sở xạ trị;
- Hướng dẫn thực hiện các quy định về đào tạo ATBX theo Thông tư 34/2014/TT-BKHCN …
b) Hoàn thiện quy trình nội bộ về cấp phép: Để nâng cao hiệu quả thẩm định, chuẩn hóa quy trình góp phần cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép, Cục ATBXHN đã xây dựng 04 quy trình nội bộ về thẩm định và cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (ISO - 9001:2008),  cụ thể: QT.07 – quy trình khai báo; QT.08 – Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; QT.09 – Cấp giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; QT.10 - Quy trình thẩm định cấp phép. Từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Phòng Cấp phép và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia bên ngoài thông qua hình thức thành lập hội đồng thẩm định đối với những bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ hành nghề dịch vụ đặc thù.
NVH, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 10439526
Lên đầu trang
SSL