Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở trong đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ
15:03 26/12/2016: Nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/7/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở trong bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.
1. Bộ Khoa học và Công nghê
- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm, để xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ và có chế tài đủ mạnh để nâng cáo hiệu quả thi hành.
- Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền.
- Xây dựng hệ thống giám át an ninh nguồn phóng xạ, cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ.
2. Bộ Công an
- Triển khai Đề án bảo đảm an ninh trong lĩnh vực NLNT.
- Tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, kinh doanh và sử dụng trái phép nguồn phóng xạ.
- Phối hợp quốc tế chống buôn lậu, khủng bố sử dụng nguồn phóng xạ.
3. Bộ Quốc phòng
- Tăng cường kiểm tra , phát hiện các vụ vận chuyển trái phép nguồn phóng xạ qua biên giới
4. Bộ Tài chính
- Kiểm soát xuất nhập khẩu nguồng phóng xạ  tại các cửa khẩu
5. Các Bộ, ngành liên quan
- Chỉ đạo các cơ sở bức xạ thuộc quyền quản lý.
- Thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo Bộ KHCN để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Hướng dẫn  văn bản quy pham pháp luật và tuyên truyền nâng cao nhân thức cho người dân.
- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra.
- Phê duyệt kế hoạch ứng phó cấp tỉnh.
- Tăng cường năng lưc cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
7. Các cơ sở sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ
- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân viên, xây dựng văn hóa an toàn an ninh, điều chỉnh các quy định nội bộ.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
- Thông báo cho Cơ quan thẩm quyền về sự cố, áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ.
Cục ATBXHN
Online: 11
Số lượt truy cập: 10535682
Lên đầu trang
SSL