Bài giảng hướng dẫn an toàn bức xạ trong y học hạt nhân
00:12 19/11/2005: Những nguy cơ liên quan đến sử dụng dược chất phóng xạ trong y học hạt nhân sẽ giảm đi nhiều khi tiến hành công việc trong các phòng được thiết kế thích hợp với công việc và khi nhân viên bức xạ thực hiện đúng các qui định về làm việc với dược chất phóng xạ.

Hướng dẫn an toàn bức xạ
Trong y học hạt nhân


I. Mở đầu.

Những nguy cơ liên quan đến sử dụng dược chất phóng xạ trong y học hạt nhân sẽ giảm đi nhiều khi tiến hành công việc trong các phòng được thiết kế thích hợp với công việc và khi nhân viên bức xạ thực hiện đúng các qui định về làm việc với dược chất phóng xạ. Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành văn bản này nhằm hướng dẫn an toàn bức xạ đối với khoa y học hạt nhân.

II. Qui định của pháp luật.

1.       Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ (25/6/1996), Nghị định số 50/1998/NĐ-CP qui định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ (16/7/1998), Thông tư liên tịch Bộ Khoa học, Công nghệ và  Môi trường và Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế (28/12/1999) đã qui định việc cất giữ, sử dụng các nguồn phóng xạ , thải chất thải phóng xạ vào môi trường phải được Bộ khoa học công nghệ môi trường cho phÐp. Tổ chức, cá nhân cất giữ, sử dụng các nguồn phóng xạ, thải chất thải phóng xạ vào môi trường không có giấy phép của Bộ khoa học công nghệ môi trường là vi phạm pháp luật.

2.       Nghị định số 50/1998/NĐ-CP đã qui định liều bức xạ giới hạn hàng năm đối với nhân viên bức xạ là 20 mSv, đối vơí dân chúng là 1 mSv kể cả liều chiếu ngoài và chiếu trong, không kể phông bức xạ.

3.       Thông tư liên tịch Bộ Khoa học, Công nghệ và  Môi trường và Bộ Y tế số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT qui định Khoa y học hạt nhân phải trang bị máy chuẩn liều dược chất phóng xạ, máy đo suất liều, mỏy phỏt hiện nhiễm bẩn bề mặt.

 

Online: 18
Số lượt truy cập: 10837987
Lên đầu trang
SSL