Công bố Luật Năng lượng nguyên tử
00:12 26/06/2008: Trong các ngày 24 - 25 tháng 6 năm 2008, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo và đọc Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết mới được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua. Trong số các luật mới này, có Luật Năng lượng nguyên tử được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 12/2008/L-CTN ngày 12 tháng 6 năm 2008.

Trong các ngày 24 - 25 tháng 6 năm 2008, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo và đọc Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết mới được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua. Trong số các luật mới này, có Luật Năng lượng nguyên tử được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 12/2008/L-CTN ngày 12 tháng 6 năm 2008.

      CHỦ TỊCH NƯỚC                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Số:  13/2008/L-CTN                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      --------------------------------------------------------

                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

LỆNH

Về việc công bố Luật

---------

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Luật Năng lượng nguyên tử

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Đã ký)

Nguyễn Minh Triết

 

Tin bài khác
Online: 25
Số lượt truy cập: 10837944
Lên đầu trang
SSL