Văn bản pháp luật   »  Văn bản mới
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định 1915/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 28/08/2023 1915/QĐ-BKHCN Bộ KH&CN
2 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/01/2021 108/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 30/10/2020 05/2020/TT-BKHCN Bộ KH&CN
4 Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 22/01/2019 104/QĐ-TTg Thủ tướng
5 Nghị định 41/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 15/05/2019 41/2019/NĐ-CP Chính phủ
6 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020 142/2020/NĐ-CP Chính phủ
7 Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế 20/12/2019 22/2019/TT-BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 30/05/2019 01/2019/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 National Nuclear Security Threats Assessment, Design Basis Threats and Representative Threat Statements (Draft) - Download link: https://drive.google.com/file/d/1RQagNE5yAo8pviLuCGC5q0DgbO9flOWS 03/05/2019 NST058 Step11 Final Draft IAEA
10 Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế 15/11/2018 14/2018/TT-BKHCN Bộ KH&CN
11 Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 05/09/2018 13/2018/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện. 05/12/2017 15/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
13 Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 16/06/2017 884/QĐ-TTg Thủ tướng
14 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 25/05/2017 05/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
15 KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 25/01/2017 36-KH/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
16 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. 25/01/2017 06-NQ/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
17 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về việc đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 25/01/2017 05-NQ/ĐUK BCH Đảng ủy Khối
18 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 15/11/2016 287/2016/TT-BTC Bộ Tài chính
19 Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân 13/06/2016 10/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
20 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ 04/11/2014 4050/CT-BKHCN Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5   button   button 
Lên đầu trang
SSL