Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 An toàn bức xạ. Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ 17/01/2015 TCVN 6854:2001 ISO 8690:1988 Bộ KH&CN
2 An toàn bức xạ. Quản lý chất thải phóng xạ. Phân loại chất thải phóng xạ 17/01/2015 TCVN 6868:2001 Bộ KH&CN
3 An toàn bức xạ. Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng 17/01/2015 TCVN 6866:2001 Bộ KH&CN
4 An toàn bức xạ - Cảnh báo bức xạ ion hóa – Dấu hiệu bổ sung 17/01/2015 TCVN 8663:2011 ISO 21482:2007 Bộ KH&CN
5 An toàn bức xạ. Bức xạ Gamma và tia X. Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp 17/01/2015 TCVN 6892:2001 ISO 11934:1997 Bộ KH&CN
6 An toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin giấy phép an toàn bức xạ 17/01/2015 TCVN 6870:2001 Bộ KH&CN
7 An toàn bức xạ. Chiếu xạ y tế. Quy định chung 17/01/2015 TCVN 6869:2001 Bộ KH&CN
8 An toàn bức xạ. Liều kế phim dùng cho cá nhân 17/01/2015 TCVN 7077:2002 ISO 1757:1996 Bộ KH&CN
9 An toàn bức xạ. Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 1: Nguồn phát bêta (năng lượng bêta cực đại lớn hơn 0,15 MeV) và nguồn phát anpha 17/01/2015 TCVN 7078-1:2002 ISO 7503-1:1988 Bộ KH&CN
10 An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt 17/01/2015 TCVN 7078-2:2007 ISO 7503-2:1988 Bộ KH&CN
11 Năng lượng hạt nhân. An toàn bức xạ. Liều kế nhiệt phát quang dùng cho cá nhân để đo liều bức xạ các đầu chi và mắt 17/01/2015 TCVN 7174:2002 ISO 12794:2000 Bộ KH&CN
12 An toàn bức xạ. Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ. Thử nghiệm các tác nhân tẩy xạ cho vải 17/01/2015 TCVN 7173:2002 ISO 9271:1992 Bộ KH&CN
13 An toàn bức xạ - Chất phóng xạ hở - Xác định và chứng nhận 17/01/2015 TCVN 7442:2004 ISO 3925:1978 Bộ KH&CN
14 An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất. 17/01/2015 TCVN 7469:2005 ISO 11932:1996 Bộ KH&CN
15 An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Phương pháp thử nghiệm rò rỉ. 17/01/2015 TCVN 7443:2004 ISO 9978:1992 Bộ KH&CN
16 Máy đo hạt nhân – Máy đo được thiết kế để lắp đặt cố định 17/01/2015 TCVN 7941:2008 ISO 7205:1986 Bộ KH&CN
17 An toàn bức xạ - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Các thuật ngữ xếp theo thứ tự chữ cái trong tiếng Anh từ A đến E. 17/01/2015 TCVN 7885-1:2008 Bộ KH&CN
18 An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 2: Đo liều trong bảo vệ bức xạ do dải năng lượng từ 8 KEV đến 1,3 MEV và từ 4 MEV đến 9 MEV. 17/01/2015 TCVN 7942-2:2008 ISO 4037-2:1997 Bộ KH&CN
19 An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ. 17/01/2015 TCVN 7942-1:2008 ISO 4037-1:1996 Bộ KH&CN
20 An toàn bức xạ - Các nguyên tắc chung về lấy mẫu chất phóng xạ trong không khí 17/01/2015 TCVN 7944:2008 ISO 2889:1975 Bộ KH&CN
   button   6   7   8   9  
Lên đầu trang
SSL