Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định điều kiện lao động có hại và công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành 28/12/2011 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Liên tịch
2 Thông tư 47/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) thay thế QCVN 24:2009/BTNMT Phần 2 28/12/2011 47/2011/TT-BTNMT Cơ quan khác
3 Thông tư 17/2011/TT-BYT về ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành 17/05/2011 17/2011/TT-BYT Cơ quan khác
4 Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 16/03/2011 02/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư số 28/2011/TT-BKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy diện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 28/11/2011 28/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 26/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 30/12/2010 27/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 23/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 28/12/2010 19/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
10 Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (QCVN 6:2010/BKHCN) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 24/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
11 Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 14/09/2010 15/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư số 76/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Tài Chính ban hành 17/05/2010 76/2010/TT-BTC Liên tịch
13 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 22/07/2010 08/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư số 31/2007/TT–BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/12/2007 31/2007/TT–BKHCN Bộ KH&CN
15 Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN hướng dẫn việc vận chuyển an toàn chất phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 11/07/2003 14/2003/TT-BKHCN Bộ KH&CN
16 Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Khoa học công nghệ môi trường và Bộ Y tế ban hành 28/12/1999 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT Liên tịch
17 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ 18/04/2008 03/2008/QĐ-BTNMT Cơ quan khác
18 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 20/05/2009 13/2009/TT-BKHCN Bộ KH&CN
19 An toàn hạt nhân - Khảo sát, đánh giá khả năng phát tán chất phóng xạ trong không khí và nước – Xem xét sự phân bố dân cư trong việc đánh giá địa điểm cho nhà máy điện hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9642:2013 Bộ KH&CN
20 An toàn hạt nhân - Các sự kiện bên ngoài do con người gây ra trong đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9641:2013 Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5   button   button 
Lên đầu trang
SSL