Thông báo về việc triển khai các dịch vụ công mức độ 4 của Cục ATBXHN trên Cổng dịch vụ công quốc gia
09:09 04/04/2022: Triển khai 31 Dịch vụ công mức độ 4 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Quyết định Quyết định số 2231/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục ATBXHN đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ KHCN (Trung tâm Công nghệ Thông tin – Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng KSTTHC – Văn Phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ,…) để tiến hành nâng cấp hệ thống Dịch vụ công của Cục và kết nối liên thông 31 Dịch vụ công, gồm:

 
STT   Mã thủ tục                               Tên thủ tục
1 1.009827 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng nguồn phóng xạ
2 1.009828 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sản xuất, chế biến chất phóng xạ
3 1.009829 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ
4 1.009830 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
5 1.009833 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị bức xạ
6 1.009834 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Vận hành thiết bị chiếu xạ
7 1.009835 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xây dựng cơ sở bức xạ
8 1.009836 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ
9 1.009839 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân
10 1.009841 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ
11 1.009842 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ
12 1.009843 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ
13 1.009844 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ
14 1.009804 Thủ tục khai báo nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.
15 1.009846 Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
16 1.009847 Thủ tục phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
17 1.009849 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm xạ
18 1.009850 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Tẩy xạ
19 1.009851 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đánh giá hoạt độ phóng xạ
20 1.009852 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ
21 1.009853 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đo liều chiếu xạ cá nhân
22 1.009854 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm định thiết bị bức xạ
23 1.009855 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
24 1.009856 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Thử nghiệm thiết bị bức xạ
25 1.009857 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
26 1.009869 Thủ tục gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
27 1.009870 Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
28 1.009871 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
29 1.009859 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Kiểm xạ; tẩy xạ; đánh giá hoạt độ phóng xạ; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định thiết bị bức xạ; hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; thử nghiệm thiết bị bức xạ
30 1.009860 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử - Đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
31 1.009868 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ngày 01/4/2022, 31 Thủ tục hành chính nêu trên đã chính thức được công khai trên trang tin điện tử (website) Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn).
Các Dịch vụ công của Cục tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen-ds.html?pCoQuanId=734  
Cục ATBXHN xin thông báo tới Doanh nghiệp và Người dân về việc công khai các thủ tục hành chính như trên để biết và thực hiện các hoạt động khai báo đăng ký xin cấp phép có liên quan.
Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 78
Số lượt truy cập: 7788583
Lên đầu trang
SSL