Lấy ý kiến nhân dân về văn kiện Đại hội Đảng XIII
14:02 21/10/2020: Thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Trang thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Toàn văn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến nhân dân:

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
                                                                                                                         TT. TTĐT, Cục ATBXHN

Tệp đính kèm: Tải về | Tải về | Tải về | Tải về
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 6334836
Lên đầu trang