Thông tin về các dự án năm 2016
00:12 01/05/2017:
Trong năm 2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức đấu thầu cho 13 gói thầu, thuộc 03 nhiệm vụ, bao gồm các dự án sau:

i. Đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thẩm định các Báo cáo phân tích an toàn và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho việc Phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
-Tên gói thầu: “Dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thẩm định các Báo cáo phân tích an toàn và Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho việc Phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1”
-Kết quả lựa chọn nhà thầu: hủy thầu do không có nhà thầu nào đáp ứng các quy định trong hồ sơ mời thầu

ii. Đấu thầu lựa chọn các nhà thầu cho Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội. Dự án gồm các gói thầu:
+ Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án:
- Tên gói thầu: “Tư vấn quản lý Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu số 02: Kiểm định chất lượng công trình:
- Tên gói thầu: “Kiểm định chất lượng công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án:
- Tên gói thầu: “Tư vấn lập Báo cáo Kinh thế- Kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu số 04- Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế- kỹ thuật:
- Tên gói thầu: “Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế- kỹ thuật Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu số 01-Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp:
- Tên gói thầu: “Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu số 02- Quan trắc biến dạng công trình:
- Tên gói thầu: “Quan trắc biến dạng công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói thầu xây lắp số 03- Thi công xây lắp (đã bao gồm chi phí hạng mục chung):
- Tên gói thầu: “Thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    

+ Gói số 04 - Tư vấn giám sát thi công xây lắp dự án:
- Tên gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công xây lắp Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”- 
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    
+ Gói thầu số 05 - Bảo Hiểm công trình dự án:
-Tên gói thầu: “Bảo Hiểm công trình Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu    
+ Gói thầu số 06- Kiểm toán:
- Tên gói thầu: “Kiểm toán Dự án Cải tạo, sửa chữa tòa nhà 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu

iii. Đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vụ hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”. Gồm 02 gói thầu sau:
+ Gói thầu số 1- Hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ:
- Tên gói thầu: “Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu   

+ Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”:
- Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho hoạt động, bảo dưỡng thiết bị ghi đo bức xạ thuộc nhiệm vụ “Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”
- Kết quả: Đã lựa chọn được nhà thầu

 
Online: 23
Số lượt truy cập: 6595010
Lên đầu trang
SSL