Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân
13:01 28/10/2016: Án phẩm của IAEA: Chương trình quản lý tai nạn nghiêm trọng cho các nhà máy điện hạt nhân (Severe Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants- IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.15)

Hướng dẫn an toàn này cung cấp các khuyến nghị cho việc phát triển các chương trình quản lý tai nạn để ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả của các tai nạn ngoài thiết kế cơ bản, trong đó có các tai nạn nghiêm trọng. Mặc dù chủ yếu được phát triển để sử dụng cho các lò phản ứng nước nhẹ, những kiến nghị cũng có giá trị trong một phạm vi rộng của các lò phản ứng hạt nhân hiện có và các lò mới.
 Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8088/Severe-Accident-Management-Programmes-for-Nuclear-Power-Plants
Tin bài khác
Online: 10
Số lượt truy cập: 7924296
Lên đầu trang
SSL