Ấn phẩm mới của IAEA: An toàn tới hạn trong xử lý vật liệu phân hạch và Kiểm soát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ
00:12 09/06/2014: IAEA vừa xuất bản 2 ấn phẩm về An toàn tới hạn trong xử lý vật liệu phân hạch (Criticality Safety in the Handling of Fissile Material, IAEA Safety Standards Series No. SSG-27) và Kiểm soát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ (Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities, IAEA Safety Standards Series No. SSG-31).

An toàn tới hạn trong xử lý vật liệu phân hạch (Criticality Safety in the Handling of Fissile Material, IAEA Safety Standards Series No. SSG-27)

Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn và các khuyến cáo trong việc đáp ứng các yêu cầu có liên quan để đảm bảo dưới tới hạn khi xử lý vật liệu phân hạch và để lập kế hoạch ứng phó với các tai nạn tới hạn. Hướng dẫn và các khuyến cáo có thể áp dụng cho cả cơ quan pháp quy và các tổ chức vận hành. Mục đích của an toàn tới hạn nhằm ngăn ngừa một phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì và để giảm thiểu các hậu quả nếu xảy ra. Hướng dẫn an toàn này cũng đưa ra các khuyến cáo làm thế nào để đảm bảo dưới tới hạn trong các hệ thống liên quan đến vật liệu phân hạch trong quá trình vận hành bình thường, các trường hợp xảy ra trong khi vận hành được báo trước và trong các điều kiện tai nạn, với các tai nạn cơ sở thiết kế, từ thiết kế ban đầu đến khi vận hành thử, vận hành và tháo dỡ, xử lý.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10390/Criticality-Safety-in-the-Handling-of-Fissile-Material

Kiểm tra và giám sát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ (Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities, IAEA Safety Standards Series No. SSG-31)

Cuốn hướng dẫn an toàn này cung cấp các khuyến cáo và hướng dẫn về việc lập kế hoạch và thực hiện các chương trình kiểm tra và giám sát đối với các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ. Ấn phẩm xem xét việc kiểm tra và giám sát đối với các cơ sở xử lý gần bề mặt, các cơ sở xử lý địa chất và các cơ sở xử lý chất thải từ khai thác và xử lý khoáng sản. Ấn phẩm cung cấp các khuyến cáo làm thế nào để sử dụng các kết quả từ việc kiểm tra và giám sát các cơ sở xử lý chất thải phóng xạ trong suốt quãng đời hoạt động. Ấn phẩm đưa ra các mục tiêu khác nhau của việc kiểm tra và giám sát các giai đoạn hoạt động khác nhau của các cơ sở xử lý, từ lúc bắt đầu công việc về địa điểm ứng cử tới giai đoạn sau khi đóng cửa cơ sở.

Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10605/Monitoring-and-Surveillance-of-Radioactive-Waste-Disposal-Facilities

Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 6902393
Lên đầu trang
SSL