3 ấn phẩm mới của IAEA
10:10 10/05/2017: IAEA vừa xuất bản 3 ấn phẩm mới: Các văn bản giải thích các công ước về bồi thường thiệt hại hạt nhân, Đảm bảo hệ thống an toàn hạt nhân quốc gia – tăng cường thể chế theo chiều sâu và Lập kế hoạch chiến lược cho lò phản ứng nghiên cứu.
Công ước Viên 1997 về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân và Công ước bồi thường bổ sung đối với thiệt hại hạt nhân – Các văn bản giải thích (The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage — Explanatory Texts, IAEA International Law Series No. 3 (Revised))
Ấn phẩm này tái bản các văn bản giải thích về các văn kiện bồi thường thiệt hại hạt nhân được thông qua dưới sự bảo trợ của IAEA. Được hoàn thành bởi Nhóm chuyên gia quốc tế về bồi thường thiệt hại hạt nhân (INLEX), các văn bản này tạo thành một ngiên cứu toàn diện và các giải thích có căn cứ về cơ chế trách nhiệm hạt nhân của IAEA. Cụ thể hơn, văn bản đề cập đến Nghị định thư sửa đổi Công ước Viên về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân và Công ước về bồi thường bổ sung đối với thiệt hại hạt nhân. Ấn phẩm cũng giới thiệu tổng quan và tập hợp các văn bản về các văn kiện về trách nhiệm hạt nhân của IAEA. Cuối cùng, ấn phẩm đưa ra một bảng các điều khoản so sánh trong các văn kiện về trách nhiệm hạt nhân khác nhau, cũng như các khuyến cáo làm thế nào để đạt được một cơ chế về trách nhiệm hạt nhân toàn cầu, đã được INLEX thông qua vào năm 2012 theo yêu cầu của Kế hoạch hành động về An toàn hạt nhân của IAEA.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/11142/The-1997-Vienna-Convention-on-Civil-Liability-for-Nuclear-Damage-and-the-1997-Convention-on-Supplementary-Compensation-for-Nuclear-Damage-Explanatory-Texts
Đảm bảo hệ thống an toàn hạt nhân quốc gia – Tăng cường thể chế theo chiều sâu (Ensuring Robust National Nuclear Safety Systems — Institutional Strength in Depth, INSAG Series No. 27)
Bảo vệ theo chiều sâu đã trở thành một khía cạnh cơ bản của việc phân tích tính phù hợp của các hệ thống kỹ thuật để đảm bảo an toàn nhà máy điện hạt nhân. Đó là một cách tiếp cận toàn diện để cung cấp một phương pháp có hệ thống để phân tích và đảm bảo các lớp của hệ thống nhằm ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tai nạn. Ấn phẩm này cung cấp một quan điểm tương tự để hướng suy nghĩ về các cơ cấu tổ chức cần thiết để đảm bảo an toàn hạt nhân. Ấn phẩm đề cập đến 3 tổ chức quan trọng - ngành công nghiệp, nhà quản lý và các bên liên quan - và mô tả các tương tác cần được phát triển giữa các tổ chức này cũng như trong từng tổ chức. Ấn phẩm này nhằm phục vụ như một công cụ cơ bản trong nỗ lực liên tục về tăng cường an toàn hạt nhân.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11148/Ensuring-Robust-National-Nuclear-Safety-Systems-Institutional-Strength-in-Depth
Lập kế hoạch chiến lược cho các lò phản ứng nghiên cứu (Strategic Planning for Research Reactors, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.16)
Ấn phẩm này là bản sửa đổi của IAEA-TECDOC-1212, tài liệu kỹ thuật chủ yếu tập trung vào sử dụng các lò phản ứng nghiên cứu hiện đang hoạt động. Phiên bản cập nhật này cung cấp hướng dẫn về cách phát triển và thực hiện một kế hoạch chiến lược cho một dự án lò phản ứng nghiên cứu mới và sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức đang chuẩn bị nghiên cứu khả thi để thiết lập một cơ sở mới như vậy. Ấn phẩm này sẽ cho phép các nhà quản lý xác định chính xác hơn khả năng thực tế và tiềm năng của lò phản ứng hiện tại, hoặc mục đích và loại dự định của một cơ sở mới. Đồng thời, ban lãnh đạo sẽ có thể kết hợp những khả năng này với nhu cầu của các bên liên quan/người sử dụng và thiết lập chiến lược đáp ứng những nhu cầu đó. Ngoài ra, có một số phụ lục, bao gồm cả một số ví dụ như giải thích rõ cho văn bản chính và các biểu mẫu để sử dụng nhằm hỗ trợ nhóm soạn thảo một kế hoạch chiến lược.
Bản điện tử: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10988/Strategic-Planning-for-Research-Reactors
TT TTĐT, theo IAEA
 
Online: 46
Số lượt truy cập: 4845479