Một số văn bản ban hành trong năm 2016
14:02 26/12/2016: Trong năm 2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành 4 thông tư sau đây:
1. Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế.
Được ban hành kèm theo Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quy định về các yêu cầu đối với hoạt động kiểm định, tiêu chí chấp nhận cho kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính; điều kiện sử dụng thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế. Tại phụ lục của kèm theo quy chuẩn quy định các phép kiểm tra, dụng cụ đo kiểm tra và quy trình đo kiểm tra, phương pháp đánh giá kết quả. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.
2. Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
Thông tư này hướng dẫn thi hành Điều 58 và Điều 77 (điểm c Khoản 1) của Luật năng lượng nguyên tử năm 2008 quy định cơ sở thăm dò, khai thác quặng phóng xạ phải lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trình cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân thẩm định; làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.
3. Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Hướng dẫn thi hành quy định liên quan tại các Điều 68, 69 và 70 của Luật năng lượng nguyên tử năm 2008, Thông tư này quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2016.
4. Thông tư số 10/2016/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Thông tư này được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện quy định về cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.
(Tải nội dung tại Cổng thông tin điện tử Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo địa chỉ: http://varans.vn/ mục Văn bản pháp luật) 
ĐNQ, Cục ATBXHN  
Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897