Phiên bản mới Sách đỏ về urani được công bố
11:11 01/12/2016: "Sách đỏ", phiên bản thứ 26, được coi là một tài liệu tham khảo trên toàn thế giới về urani, được Cơ quan Năng lượng hạt nhân (NEA) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng nhau xây dựng, mới được công bố.
Báo cáo cung cấp các phân tích và thông tin từ 49 nước sản xuất và tiêu thụ urani. Phiên bản mới này cung cấp các đánh giá gần đây nhất về các nguyên tắc cơ bản của thị trường urani thế giới và giới thiệu các dữ liệu về thăm dò urani toàn cầu, tài nguyên urani, sản xuất urani và các yêu cầu liên quan đến lò phản ứng. Báo cáo cung cấp thông tin cập nhật về các trung tâm sản xuất urani được thành lập và kế hoạch phát triển mỏ cũng như dự đoán về công suất phát điện hạt nhân và các yêu cầu có liên quan đến lò phản ứng đến năm 2035.
LA, theo IAEA
Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897